TYAN > 伺服器介面卡 (Mezzanine Cards) > Server Adapters

Server Adapters

Server Adapters

TYAN 伺服器介面卡
為了豐富TYAN的產品線,TYAN推出了自有品牌的附加介面卡(TYAN Power Add-on Cards),為客戶提供不同類型的網路卡(Networking Add-on Card)與主機介面卡/磁碟陣列卡(HBA/RAID Add-on Card),以滿足客戶系統整合的需求。採用最新的行業內領先的Intel®和LSI®以及其他公司的I/O技術,TYAN 的附加介面卡,具備與TYAN 伺服器/工作站結合的 I/O介面卡,提供給客戶更好的整合性及支援服務。
 
SKU伺服器介面卡
M7086-X710-2F 網路介面卡
M7077F77A-B810-2F 網路介面卡
P3250USR-8I 儲存介面卡
P3250USR-8I 儲存介面卡
P1210C-2T 網路介面卡
M7059F77A-QDR-2  EOL 網路介面卡
M7059F77A-FDR-2 網路介面卡
M7094-2308-8I 儲存介面卡
M7076-3008-8I 儲存介面卡
M7076-3108-8I (BTO) 儲存介面卡
M7077-B810-2F 網路介面卡
M7076-I350 網路介面卡
M7059F77A-I350 網路介面卡
M7059F77A-X540 網路介面卡
M7077-IX540-2CB 網路介面卡
M7076-X540-2T 網路介面卡
M7062-I599-1T 網路介面卡
M7062-I599-2T 網路介面卡
M7062-B810-2T 網路介面卡
M7062-B811-1T 網路介面卡
P3242-24i 儲存介面卡
P1115 網路介面卡
P1113 網路介面卡
P3240-24I 儲存介面卡
P3240-24I4E (BTO) 儲存介面卡
P1118  EOL 網路介面卡
P1117  EOL 網路介面卡
P1117  EOL 儲存介面卡
P1117  EOL 網路介面卡
P1103  EOL 網路介面卡
P1103  EOL 儲存介面卡
P1208  EOL 網路介面卡
P1205  EOL 網路介面卡
P1203  EOL 網路介面卡
P1201  EOL 網路介面卡
P1201  EOL 儲存介面卡
P1201  EOL 儲存介面卡
P1201  EOL 儲存介面卡
P1201  EOL 儲存介面卡
P1201  EOL 儲存介面卡
P1201  EOL 儲存介面卡
 
Go To Top